soshy30

12 tekstów – auto­rem jest soshy30.

Życie ko­pie mnie w tyłek ilek­roć próbuję go pod­nieść...więc pos­ta­nowiłam leżeć i czer­pać ra­dość z te­go, że Miłość leży obok. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 listopada 2012, 19:44

- Czy pot­ra­fisz mi zaufać? - zapytał
- Czy pot­ra­fisz la­tać? - odpowiedziałam 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 października 2012, 01:01

* * *

Spoglądam za ok­no...czerń za­lewa podwórko, de­likat­ne zim­no wdziera się przez szparę pod drzwiami, pokój rozświet­la światło mo­nito­ra, do ko­lan przy­tula się Szpul­ka i za­sypia spo­koj­nie...nieo­cze­kiwa­ny uśmiech po­jawia się na moich us­tach, już w ser­cu mym spokój, już ra­dość, już ocze­kiwa­nie nowego... 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 sierpnia 2012, 20:43

Nowa pora roku

I ko­lej­ny dzień mi­ja, te­raz z zaw­rotną prędkością zbliża się je­sień, nor­malnie nie­chciana i zniena­widzo­na, dzi­siaj ocze­kiwa­na. Nie wiem dlacze­go, ale wy­daje mi się, że ra­zem z odejściem la­ta odej­dzie już całkowicie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 26 sierpnia 2012, 14:45

Praw­dzi­wy przy­jaciel jest, na­wet gdy zda­je się, że nie ma ni­kogo w pob­liżu ...
K :* 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2012, 00:11

I jest tak jak chciałam, i wszys­tko gra i buczy, i no­si mnie na rękach...czy jed­nak to mnie cie­szy? Czy ser­ce mo­je leczy? Za dużo wątpli­wości, za dużo mam po­dej­rzeń, za dużo strachu we mnie, za mało zaufa­nia, za mało za­kocha­nia...ro­zej­rzę się na boki... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 sierpnia 2012, 10:44

Nie chcę spot­kać na swo­jej drodze ko­lej­ne­go egois­ty, wam­pi­ra ener­ge­tyczne­go, wbi­jające­go mnie w dno włas­nej war­tości...jeżeli ktoś ta­ki sta­nie mi na drodze - zrób dob­ry Boże ze mnie ślep­ca, głucho­nieme­go, bym nie mogła go zo­baczyć, usłyszeć, czy od­po­wie­dzieć na je­go "Cześć". 

myśl • 12 sierpnia 2012, 22:35

Zno­wu pa­da...Szpul­ka roz­jaśnia sza­rość w moich myślach...os­tatnie og­ni­wo jest ze mną, nic już nas nie łączy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 sierpnia 2012, 12:10

* * *

Naj­gor­sze jest to,że sta­rał się obar­czyć mnie wi­na,niez­nośne,roz­wyd­rzo­ne,za­dufa­ne w so­bie dziec­ko...do­dam,że za duże na ta­kie zacho­wanie.Więc podjęłam de­cyz­je już niezbędne i ...dziw­ne,ale czuję niesa­mowitą ra­dość i spokój,jak­bym zrzu­ciła Go wreszcie z ra­mion,na których bez­czel­nie sie­dział i chełpił się swoją wyższością...
Zauważyłam,że stałam się wreszcie zauważal­na,jak­bym zdjęła czapkę niewidkę,którą mi założył.
Zaczy­nam żyć! To niesa­mowi­te,że można zmartwychwstać. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 sierpnia 2012, 15:38

Zmiana

No i się stało...to co się stać miało,a raczej to co prze­widy­wałam...gdy te­go ok­ropne­go wie­czo­ru,19.05,mój kocha­ny i roz­pie­szcza­ny Łukaszek po­wie­dział mi,że jest ze mną nie­szczęśli­wy,mój świat się za­walił,ale co re­wela­cyj­ne nie przysypał [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 27 lipca 2012, 18:14
soshy30

Jak zwykle z uśmiechem podbijam świat !

Zeszyty
  • Po Łukaszu – Aby pod­nieść się z ko­lan, aby nie wto­pić się w dno...

  • W górę:) – Już tyl­ko do przo­du, z uśmie­chem na us­tach, po szczęście, sławę i pieniądze :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

soshy30

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność